Algemene Voorwaarden

Algemeen
Reserveren en/of deelname aan één van de lessen of andere activiteiten, betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1) Deelname aan de lessen of andere activiteiten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. CAYogAtelier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen of andere activiteiten georganiseerd door CAYogAtelier.
1.2) Elke deelnemer is verplicht om lichamelijke en/of geestelijke klachten te melden aan de docent, voorafgaand aan de les of per e-mail aan info@CAYogAtelier.nl. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts of specialist.
1.3) CAYogAtelier is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4) Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk, of door onoordeelkundig gebruik, toegebracht wordt aan eigendommen van CAYogAtelier, dienen te worden vergoed.

Artikel 2 Abonnement, betaling en deelname aan de lessen en activiteiten
2.1) De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af, of koopt een strippenkaart waarmee zij/hij kan deelnemen aan de yogalessen en activiteiten, via het reserveringssysteem Momoyoga, toegankelijk via www.momoyoga.com/cayogatelier. De betaling geschiedt middels Ideal.
2.2) Een abonnement komt tot stand op het moment dat de deelnemer in Momoyoga via Ideal een incasso betalingsopdracht heeft gedaan. 

2.3) Een abonnement of strippenkaart van CAYogAtelier is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4) Het abonnement gaat in op de datum die de yogi zelf in Momoyoga instelt. Dat kan per direct zijn, of een datum in de toekomst.

2.5) De houdbaarheid van de strippenkaart gaat in op de dag van de eerste les van deze kaart. Vanaf deze dag is de strippenkaart 16 weken geldig. Lessen die na deze 16 weken niet verzilverd zijn, komen te vervallen. Voor het volgen van een volgende les, zal de deelnemer weer een nieuwe strippenkaart of abonnement moeten kopen.

2.6) Het meest actuele lesrooster staat op www.momoyoga.com/cayogatelier

2.7) CAYogAtelier behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

2.8) De deelnemer meldt zich via de website of App van Momoyoga aan voor een les of activiteit. Gereserveerde lessen kunnen tot 8 uur van te voren kosteloos online worden geannuleerd, na deze periode wordt een les van het abonnement of de strippenkaart in rekening gebracht, ongeacht of de deelnemer wel of niet heeft deelgenomen aan de les.

2.9) Voor andere activiteiten georganiseerd door CAYogAtelier, zullen aangepaste betalings – en annuleringsvoorwaarden gelden. Wel zullen zij ook gereserveerd en betaald dienen te worden via Momoyoga of middel een mobiel betaalverzoek..

2.10) Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging kan de deelnemer zelf in Momoyoga doen en wordt bevestigd door een email te sturen aan info@CAYogAtelier.nl.

Artikel 3 Gemiste lessen door vakantie, ziekte of zwangerschap
3.1) Indien de deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich tijdig via het reserveringssysteem Momoyoga heeft afgemeld, kan een abonnementsles worden ingehaald in dezelfde kalenderweek. 
3.2) De mogelijkheid tot het inhalen van abonnementslessen is een service, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
3.3) De deelnemer kan bij ziekte langer dan 1 maand, de houdbaarheid van zijn of haar strippenkaart laten verlengen, in overleg met CAYogAtelier.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
4.1) Op officiële Nederlandse feestdagen is CAYogAtelier gesloten. Dit wordt tijdig in het lesrooster op Momoyoga verwerkt.
4.2) CAYogAtelier heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
4.3) CAYogAtelier heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van de deelnemer aan lessen of activiteiten te weigeren.
4.4) CAYogAtelier heeft het recht te sluiten voor vakanties en persoonlijke redenen. Dit zal tijdig in Momoyoga worden verwerkt. Er zal tijdens een sluiting geen lesgeld geïnd worden. Het abonnement wordt voor een gelijke periode opgeschort en voor een strippenkaart zal geen les worden afgeschreven.

Artikel 5 Persoonsgegevens
5.1) CAYogAtelier verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. CAYogAtelier gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.2) CAYogAtelier gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in het lesrooster.
5.3) CAYogAtelier geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Artikel 6 Wijzigingen
6.1) CAYogAtelier behoudt zich het recht voor om jaarlijks haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd.
6.2) De actuele prijzen staan altijd in Momoyoga en zijn in te zien in de studio van CAYogAtelier.
6.3) CAYogAtelier behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.
6.4) CAYogAtelier kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden staat op www.momoyoga.com/cayogatelier

Artikel 7 Opdracht
7.1) CAYogAtelier verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen
8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met CAYogAtelier betreffende deelname aan lessen, activiteiten, trainingen en advisering in de ruimste zin van het woord.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door CAYogAtelier.
8.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van CAYogAtelier behoudens hogere voorziening.

CAYogAtelier
Van Ruysdaellaan 41-69, unit 3.06
2264 TK Leidschendam